معجزه زبان بدن در زندگی و کسب‌وکار

۹۸۰,۰۰۰ ریال

درباره کتاب

ما خواندن این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم

برای اینکه بتوانید با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید.

برای اینکه روی مخاطبین خود تاثیر بیشتری داشته باشید.

برای اینکه قادر باشید نظرات آن‌ها را با خواسته‌ها و نظراتتان همسو کنید.

برای اینکه اهمیت و تاثیر زبان بدن در تربیت فرزندان را بهتر درک کنید.

برای اینکه بدانید در محیط های مختلف کسب‌وکار، زبان بدن تا چه اندازه می‌تواند مفید و کاربردی باشد.

و درنهایت

برای اینکه بدانید چرا از بین تمام کتاب‌هایی که تاکنون در مورد زبان بدن منتشر شده،

ما کتاب کوین هوگان را به شما معرفی می‌کنیم.