پذیرش اثر

نسخه‌یِ تایپیِ کتابِ خود را به آدرسِ [email protected] ارسال کنید. در کمتر از دو هفته نتیجه‌یِ بررسی را اعلام می‌کنیم.